Jätkusuutlikkuse eksperdi programm

Jätkusuutlikkuse ja kestliku arengu teemad on jõudnud paljude ettevõtete äristrateegiatesse ja igapäevatöösse.

 • Milline on meie ettevõtte keskkonna jalajälg?
 • Kas oleme teinud piisavalt, et meie töötajate hulgas oleks tagatud vanuseline ja sooline mitmekesisus?
 • Milline on meie värbamispoliitika ja kas oleme valikutes sõltumatud?
 • Milline on meie ärikultuur ja kas see tagab ettevõtte kestliku arengu?
 • Kas meie vastutustundlikkusega seotud tegevusi on märgatud?

Nendele küsimustele otsime vastuseid unikaalses täienduskoolituse programmis, mille on kokku pannud Eesti juhtiv tehnika- ja majandusteaduste kõrgkool Tallinna Tehnikaülikool ning Swedbank Eesti. Oma panuse annab koolitusprogrammi audiitorfirma KPMG Baltics.

Programmi sisujuht on Merle Ojasoo, PhD, TalTechi ärikorralduse instituudi organisatsiooni ja juhtimise valdkonna dotsent, projektijuht on Berit Viikna TalTechi avatud ülikoolist.

Jätkusuutlikkuse eksperdi programm algab 13. septembril 2022. Programmis on kohti vaid 20 ettevõttele. Programmi võetakse vastu ajalises järjekorras registreerimise alusel.

Miks ja kellele

Miks osaleda? Koolitusprogrammis osaleja omandab teadmised kõigist jätkusuutliku arengu (ESG) valdkondadest, rohepöörde väljakutsetest, uutest regulatsioonidest, organisatsiooni sotsiaalsest kapitalist ja juhtimiskultuurist. Neid teadmisi kombineerides saab osalejast jätkusuutlikkuse ekspert, kes suudab võtta ettevõttes juhtrolli ESG tegevuste strateegilises planeerimises, säästva arengu ja kliimaneutraalsuse eesmärkide saavutamises, jätkusuutlikkuse raportite koostamises ning uute ärimudelite väljatöötamises ja klientide pikaajalistest huvidest lähtuvate toodete pakkumises. Lisaks aitavad programmi kestel tekkivad kontaktid ja partnerlussuhted üheskoos suurte väljakutsetega hakkama saada.

Sihtgrupp: ettevõtted, kes tahavad areneda jätkusuutlikult ning vastata ühiskonna, klientide ja partnerite ootustele. Koolitusele on oodatud ettevõtte eri valdkondade spetsialistid/juhid, kes soovivad võtta endale organisatsioonis ESG liidri rolli.

Koolituse vorm

Koolituse maht: 8 + 1 koolituspäeva (à 8 akadeemilist tundi). Viimasel koolituspäeval (+ 1) esitlevad osalejad kursuse lõputööd. Kursuse läbinu saab 4 EAP-d, mille võib soovi korral üle kanda TalTechi tasemeõppesse.

Toimumise koht ja aeg: Nordic Hotel Forum Tallinnas. Koolituspäevad kestavad kella 10.00–17.15.

Koolituse läbiviimise vorm: 70 akadeemilist tundi kontaktõpet ja kuni 34 tundi iseseisvat tööd. Koolitusel kasutatakse interaktiivseid õpimeetodeid: grupitööd ja diskussioone, vahetatakse kogemusi, lahendatakse näidisjuhtumeid ning tutvustatakse edulugusid.

Kursuse lõputööna koostavad osalejad ühe ettevõtte jätkusuutlikkuse aruande, raporti või vastutustundliku ettevõtte märgise taotluse. Lõputöö kaitsmine toimub 24. jaanuaril 2023.

Õpiväljundid

Kursuse läbinu:

 • tunneb olulisemaid globaalseid kliimamuutustega võitlemise strateegiaid ja oskab nendega seostuvaid väljakutseid siduda oma ettevõtte eesmärkidega;
 • saab aru strateegilise juhtimise instrumentidest ja organisatsiooni kultuuri rollist jätkusuutlikkuse elluviimisel;
 • mõistab Euroopa Liidu taksonoomiat ja ESG-ga seotud regulatsioone;
 • oskab koostada oma ettevõtte ESG aruandeid või muid teemakohaseid raporteid;
 • näeb võimalusi ressursside säästmiseks ja ringmajanduse põhimõtete kasutuselevõtuks ettevõtte tootmistsüklis;
 • oskab andmetega turvaliselt ümber käia;
 • oskab tuvastada uusi jätkusuutlikkuse riske ning leiab nende maandamiseks sobivad vahendid;
 • saab aru jätkusuutlikkuse eesmärkide täitmise pikaajalisest finantskasust;
 • oskab kaasata meeskondi kestliku arenguga seotud muudatuste algatamisse.

Koolituse kava

Koolituspäeva aeg ja teema
Koolituspäeva sisu
Lektor

13. september

Sissejuhatus ja ettevõtte strateegia

ESG ja selle olulisus majandustegevuses, rahvusvaheline regulatsioon, säästva arengu eesmärgid, taksonoomia, standardid ja metodoloogiad, organisatsiooni kaasamine, ettevõtte missioon ja eesmärgid kestlikus maailmas, indikaatorite valik ja valdkonnad, ettevõtete KPI-d

Liisi Himma, Swedbank Eesti ettevõtete panganduse juht

Merle Ojasoo, TalTechi ärikorralduse instituudi organisatsiooni ja juhtimise valdkonna dotsent

Siim Kannistu, KPMG Eesti ESG aruandlusnõustaja, vandeaudiitor

27. september

Kliimamuutused ja globaalsed megatrendid

Kliimamuutused ja elurikkuse kadumine, globaalsed megatrendid ja seos säästva arengu eesmärkidega, ühiskondlikud muutused, avaliku ja erasektori koostöö uued suunad, innovatsiooni juhtimine, keeruliste väljakutsete eesmärgistamine, ettevõtte strateegia ja korporatiivjuhtimine, seos jätkusuutlikkuse eesmärkidega

Christophe Sturm, Rootsi Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi hüdroklimatoloog

Susanna Vain, Sustinere keskkonnaekspert

Erkki Karo, Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi direktor

Mike Wahl, TalTechi ärikorralduse instituudi organisatsiooni ja juhtimise valdkonna dotsent

11. oktoober

Keskkonnaga seotud eesmärgid

Ettevõtte keskkonna jalajälg, kasvuhoonegaaside emissioonid ja nende mõõtmine, maa- ja veekasutus, jäätmed ja olelusring ning hindamine, konfliktimineraalid, keskkonnamõjude vähendamise võimalused, energiatõhusus, hoonete sisekliima, ressursiaudit

Niina Dulova, TalTechi materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi vanemteadur

Rutt Hints, TalTechi geoloogia instituudi vanemteadur

Martin Thalfeldt, TalTechi ehituse ja arhitektuuri instituudi programmijuht

25. oktoober

Keskkonnaga seotud eesmärgid

Ringmajandus, eetiline väärtusahel, ringmajanduslikud ärimudelid ja suhted tarnijatega, toorme ja jäätmete ümbertöötlemine, taaskasutus, offsetting’u ideed ja ärimudelid

Merle Küttim, TalTechi ärikorralduse instituudi rahvusvahelise ärikorralduse programmijuht

Wolfgang Gerstlberger, TalTechi ärikorralduse instituudi professor

Ulrika Hurt, TalTechi jätkusuutliku väärtusahela juhtimise valdkonna lektor

Tiia Plamus, TalTechi materjali ja keskkonnatehnoloogia instituudi programmijuht

8. november

Juhtimisega seotud eesmärgid

Eetika, korruptsiooni vältimine, korruptsioonijuhtumite käsitlemine, ettevõtte riskide hindamine, andmete turvalisus ja turvalised andmekogud

Merle Ojasoo, TalTechi ärikorralduse instituudi organisatsiooni ja juhtimise valdkonna dotsent

Olavi Lepp, Swedbank Eesti juhatuse esimees

Liisi Jürgen ja Tea Kookma, NJORD Law partnerid, vandeadvokaadid

15. november

Inimkapitaliga seotud eesmärgid

Õiglane värbamine, palgavõrdsus ja võrdõiguslikkus, kaasamine ja võrdne kohtlemine, töötajate koolitamine ja õiglane koolituspoliitika, tagasiside praktikad, töökeskkonna reeglid, tulemustasustamine ja selle läbipaistvus

Liina Randmann, TalTechi ärikorralduse instituudi personalijuhtimise programmijuht

Marina Järvis, TalTechi töökeskkonna ja tööohutuse dotsent

Ülle Pind, Swedbank Eesti personalijuht

6. detsember

Ühiskondliku mõjuga seotud eesmärgid

Finantsplaneerimine, jätkusuutlike tegevuste kavandamine ja eelarvestamine, mõju tegevuskuludele, partnerite ootused, töötajate kaasamine, toetustegevused

Natalie Gurvitš-Suits, TalTechi ärikorralduse instituudi majandusarvestuse valdkonna dotsent

Evija Tambaka, Swedbank Group ESG target setting

Merje Klopets, Swedbank Eesti toetustegevuste juht

20. detsember

Jätkusuutlikkuse raporteerimine

Teavitamisega seotud kohustused, organisatsiooni kaasamine protsessi, muutuste kajastamine, aus raporteerimine, tegevuste turundamine ja auditeerimine

Merle Ojasoo, TalTechi ärikorralduse instituudi organisatsiooni ja juhtimise valdkonna dotsent

Natalie Gurvitš-Suits, TalTechi ärikorralduse instituudi majandusarvestuse valdkonna dotsent

Siim Kannistu, KPMG Eesti ESG aruandlusnõustaja, vandeaudiitor

Maris Riim, Swedbank Eesti ESG juht

24. jaanuar 2023

Lõputöö kaitsmine

Lõputööks on ühe ettevõtte jätkusuutlikkuse aruande, raporti või vastutustundliku ettevõtte märgise taotluse koostamine

Lektorid

Merle Ojasoo

PhD, TalTechi ärikorralduse instituudi organisatsiooni ja juhtimise valdkonna dotsent

Merle on õpetanud ja uurinud ärieetika ja vastutustundliku äri valdkonda juba 20 aastat, 2014. aastal kaitses ta TalTechis doktorikraadi eetikaauditi teemal. Ta on esinenud paljudel rahvusvahelistel konverentsidel ettekannetega, kirjutanud ...

Lähemalt

Liisi Himma

Swedbank Eesti ettevõtete panganduse juht

Liisi on Swedbankis töötanud alates 2005. aastast erinevates ettevõtetega seotud valdkondades: ettevõtete finantseerimine, riskijuhtimine, probleemsete laenude menetlemine, portfellijuhtimine. Ta lööb kaasa alustavate ...

Lähemalt

Mike Wahl

TalTechi ärikorralduse instituudi organisatsiooni ja juhtimise valdkonna dotsent

Lähemalt

Niina Dulova

TalTechi materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi vanemteadur

Lähemalt

Tiia Plamus

TalTechi materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi programmijuht

Lähemalt

Natalie Aleksandra Gurvitš-Suits

PhD, TalTechi ärikorralduse instituudi organisatsiooni ja juhtimise valdkonna dotsent

Lähemalt

Siim Kannistu

KPMG Eesti ESG aruandlusnõustaja, vandeaudiitor

Lähemalt

Christophe Sturm

Rootsi Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi hüdroklimatoloog

Lähemalt

Susanna Vain

Sustinere keskkonnaekspert

Lähemalt

Erkki Karo

Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi direktor

Lähemalt

Rutt Hints

PhD, TalTechi geoloogia instituudi vanemteadur

Lähemalt

Martin Thalfeldt

TalTechi ehituse ja arhitektuuri instituudi programmijuht

Lähemalt

Merle Küttim

PhD, TalTechi TalTechi ärikorralduse instituudi rahvusvahelise ärikorralduse programmijuht

Lähemalt

Wolfgang Gerstlberger

PhD, TalTechi ärikorralduse instituudi professor

Lähemalt

Ulrika Hurt

TalTechi jätkusuutliku väärtusahela juhtimise valdkonna lektor

Lähemalt

Olavi Lepp

Swedbank Eesti juhatuse esimees

Lähemalt

Liisi Jürgen

NJORD Law partner, vandeadvokaat

Lähemalt

Tea Kookma

NJORD Law partner, vandeadvokaat

Lähemalt

Liina Randmann

PhD, TalTechi ärikorralduse instituudi personalijuhtimise programmijuht

Lähemalt

Marina Järvis

PhD, TalTechi töökeskkonna ja tööohutuse dotsent

Lähemalt

Ülle Pind

Swedbank Eesti personalijuht

Lähemalt

Evija Tambaka

Swedbank Group ESG target setting

Lähemalt

Merje Klopets

Swedbank Eesti toetustegevuste juht

Lähemalt

Maris Riim

Swedbank Eesti
ESG juht

Lähemalt

Osavõtutasu ja registreerumine

Programmi osavõtutasu: 1325 € + km (tavahind 2650 € + km), Swedbank tasub sellest 50%.
Hind sisaldab digitaalseid õppematerjale ja toitlustust.